COGNAC º¸µå ¼³¸í

   
À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸&hibar;Çϸé Å©°Ô º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù...
°ü·Ã Á¤º¸ º¸±â
CPU Á¤º¸
CMOS SETUP
¸Þ¸ð¸® Á¤º¸
Á¡ÆÛ ¼³Á¤
Board History
FAQ
DOWNLOAD
º¸µå »ç¾ç

¸ÞÀÎĨ¼Â

Intel FW82810-DC100 / FW82810

È®Àå ½½·Ô

PCI ½½·Ô 3°³

CPU Áö¿ø

  • Intel Socket-370(370pin PPGA Socket)
  • Cyrix Socket-370(370pin PPGA Socket)

¸Þ¸ð¸® Áö¿ø

168Pin 3.3V Unbuffered DIMM ŸÀÔ ¸ðµâ (SDRAM)

On Board

Video : i810

¿Ü Çü

238mm * 238mm * 1.6t(4 Layer)