EAGLE+ 보드 설명

 
CPU 정보 메모리 정보 CMOS SETUP 점퍼 설정    FAQ     History  Download
 
보드 사양

메인 칩셋

VIA VT82C585

CPU 지원

321핀 소켓7, 3.45V용 P54C/ 2.8V용 P55C 지원가능

메모리 지원

168핀 3.3V Unbefferd DIMM

On Board

  • Sound : CS4236

  • Video : S3 Trio64V2

확장 슬롯

188핀 EISA 라이져카드 슬롯 1개