ANAHEIM-3

Ç°¹ø: 304176 SYSTEM¿ë ±âº»»ç¾ç (Ç°¹ø:304833, 305291 ÅëÇÕ)
ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â Ŭ¸&hibar;Çϼ¼¿ä...
ÁÖ¿ä Æ&hibar;¡
 • ¸ÞÀΠĨ¼Â : i810E
 • ¸Þ¸ð¸® ¼ÒÄÏ : 168PIN * 2EA
 • »ç¿îµå : CS4281 On Board
 • È®Àå ½½·Ô : PCI * 3EA
 • ¿¬°á Æ÷Æ® :
 • ¹ÙÀÌ¿À½º :
Ç°¹ø: 304507 BOOKPC¿ë ±âº»»ç¾ç
ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â Ŭ¸&hibar;Çϼ¼¿ä...
ÁÖ¿ä Æ&hibar;¡
 • ¸ÞÀΠĨ¼Â : i810E
 • ¸Þ¸ð¸® ¼ÒÄÏ : 168PIN *2EA
 • »ç¿îµå : CS4281 On Board
 • È®Àå ½½·Ô : PCI * 1EA
 • ¿¬°á Æ÷Æ® :
 • ¹ÙÀÌ¿À½º :
Ç°¹ø: 305311 BOOKPC¿ë (KMB »ç¾ç)
ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â Ŭ¸&hibar;Çϼ¼¿ä...
±âº» »ç¾ç°ú ´Ù¸¥Á¡
 • COM2 PORTÀÇ R1 Signal Line Cutting & + 5V Vcc¿¬°á Valueº&hibar;°æ(ON)

   

Ç°¹ø: 305777 BOOKPC¿ë (ÄÚµðÄÞ »ç¾ç)
ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â Ŭ¸&hibar;Çϼ¼¿ä...
±âº» »ç¾ç°ú ´Ù¸¥Á¡
 • RESET PIN Ãß°¡

   

Ç°¹ø: 305589 BOOKPC¿ë (ÄÚµðÄÞ »ç¾ç)
ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â Ŭ¸&hibar;Çϼ¼¿ä...
±âº» »ç¾ç°ú ´Ù¸¥Á¡
 • Front USB, Sound Æ÷Æ® Á¦°Å

 

Ç°¹ø: 305615 BOOKPC¿ë (·ç³Ý »ç¾ç)
ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â Ŭ¸&hibar;Çϼ¼¿ä...
±âº» »ç¾ç°ú ´Ù¸¥Á¡
 • ACPI BIOS, WOL From S5 Áö¿ø