Ventura-M º¸µå ¼³¸í

 * Ŭ¸&hibar;Çϸé Å©°Ô º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  
Ŭ¸&hibar;Çϸé Å©°Ô º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù...
°ü·Ã Á¤º¸ º¸±â
CPU Á¤º¸
CMOS SETUP
¸Þ¸ð¸® Á¤º¸
Á¡ÆÛ ¼³Á¤
Board History

  

º¸µå »ç¾ç

¸ÞÀÎĨ¼Â

Intel FW82815 

È®Àå ½½·Ô

AGP - 1°³, PCI - 3°³

CPU Áö¿ø

Intel Socket-370 (370pin PGA Socket)

¸Þ¸ð¸® Áö¿ø

168 pin SDRAM 100/133MHz Áö¿ø

On Board

SOUND (CS 4281), VIDEO (Intel i815)

¿Ü Çü

238mm * 238mm * 1.6t (4 Layers) : Micro ATX form factor