NAPOLI-2A º¸µå ¼³¸í

   
°ü·Ã Á¤º¸ º¸±â
CPU Áö¿ø
CMOS SETUP
¸Þ¸ð¸® Á¤º¸
Á¡ÆÛ ¼³Á¤
Board History
DOWNLOAD

* Napoli-2¿ÍÀÇ Â÷ÀÌÁ¡: Sound ChipÀÌ Crystal CS4281ÀÓ.(Napoli-2: CS4280)

º¸µå »ç¾ç

¸ÞÀÎĨ¼Â

  • AGPsets PCI/AGP Controller : Intel 440ZX(82443ZX) AGPset
  • AUDIO : Crystal CS4281 + CS4297
  • PCI Bus Mastering Controller : PIIX4e(82371EB)

È®Àå ½½·Ô

  • PCI ½½·Ô 3°³ (PCI ½½·Ô 1°³¿Í ISA ½½·Ô 1°³´Â °øÀ&hibar;ÇÔ)
  • ISA ½½·Ô 1°³ (PCI ½½·Ô 1°³¿Í ISA ½½·Ô 1°³´Â °øÀ&hibar;ÇÔ)
  • AGP ½½·Ô 1°³

¿Ü Çü

227mm * 240mm * 1.6t (4 Layer)